Danland > Verdt å vite > Leiebetingelser

DANLANDS FERIEREGLER

Generelle opplysninger

1. Bestilling

Straks etter vi har mottatt din bestilling sender vi deg enten en emailbekreftelse eller et leiebevis vedlagt innbetalingskort. Bestillingen er bindende for deg fra bestillingstidspunktet og heretter underlagt pkt. 3 "Avbestilling".

2. Betaling

Så snart du mottar ditt leiebevis, skal du som forskuddsbetaling innbetale 25% av totalbeløbet. Restbeløbet skal være Danland i hende senest 6 uker før oppholdets begynnelse.Hvis du har bestilt mellom 5521 dager før oppholdets begynnelse, skal hele totalbeløpet innbetales enten ved bankoverførsel eller betalingseller kredittkort så snart du har mottatt bekreftelsen. Hvis du har bestilt mindre enn 21 dager før oppholdets begynnelse, skal du også betale omgående i dette tilfelle kun med betalingseller kredittkort. Hvis leietaker ikke overholder betalingsbetingelsene og betalingsfristene, er Danland berettiget til å oppheve leieavtalen. Ved Danlands opphevelse, som følge av manglende betaling, gjelder avbestillingsreglene i pkt. 3 og den opprinnelige betalingsdato som skjæringsdato. Innbetales totalbeløbet ikke som beskrevet ovenfor, er Danland berettiget til å annullere leiemålet uten tilbakebetaling av tidligere innbetalte beløp og uten å advisere om dette.

3. Avbestilling

Før oppholdets begynnelse kan du til enhver tid avbestille leieavtalen. Avbestilling skal skje skriftlig eller pr. email til Danland med angivelse av årsak til avbestillingen. Avbestillingen gjelder først når Danland har mottatt og bekreftet den. Følgende avbestillingsgebyrer vil bli krevd til å dekke Danlands utgifter og erstatningskrav:

3.1 Inntil 60 dager før leiemålets påbegynnelse: 20% av totalleien, dog minst DKK 500.

3.2 Fra 5935 dager før leiemålets påbegynnelse: 50% av totalleien, dog minst DKK 500.

3.3 Fra 34 dager til og med ankomstdagen eller senere og ved uteblivelse: 100% af totalleien.

Annullering av leien ved force majeure vil skje jfr. pkt. 6.

4. Endringer av leieavtalen

Inntil 60 dager før oppholdets begynnelse imøtekommer Danland om mulig leiers ønske om endringer i leieavtalen. I denne forbindelse vil Danland kreve et endringsgebyr på DKK 500. Senere endringer kan kun foretas som annullering av leieavtalen i henhold til ovennevnte betingelser (jfr. pkt. 3).

5. Danlands rett til å si opp leieavtalen

Danland kan si opp leieavtalen uten varsel, hvis Danland ikke kan opfylle leieavtalen fordi eieren av ferieboligen ikke kan eller nekter å stille ferieboligen til rådighet. Danlands rett til å si opp leieavtalen er betinget av at Danland, hvis det er mulig, tilbyr leier en feriebolig av tilsvarende stand som det avtalte. Aksepterer leier ikke dette tilbudet, refunderes det allerede innbetalte leiebeløp, og det ytes ikke ytterligere erstatning.Dessuten kan Danland si opp leieavtalen ved manglende innbetaling.

6. Danlands avlysning av leieforholdet

I tilfelle force majeure (katastrofe, streik, opptøyer, krigshandlinger eller lignende) kan leieforholdet avlyses av Danland. Danland er i dette tilfelle forpliktet til snarest å underrette tilmeldte leietakere. Det tilkommer ikke leietakeren noen godtgjørelse.

7. Leieprisen inkluderer følgende

Fri rådighet over boligen og dens utstyr i leieperioden.Sluttrengjøring. Danland Trygghetsforsikring og Danladn utvided innboog ansvarsforsikring (jfr. pkt. Forsikringer).

7.1 Tranum Strand, Blåvandslyst og Blåvand StrandSluttrengjøring er ikke inkludert, men kan bestilles hos nøkkeleutleveringsstedet (jfr. pkt. 14). Trygghetsforsikring er ikke inkludert, men kan kjøpes ved bestilling.

8. Rabattformer

Det kan kun benyttes én rabattform pr. opphold.

9. Ankomst og avreise

Ankomst kan finne sted etter kl. 15.00. Avreise skal skje senest kl. 11.00. Dog er det hos Tranum Strand, Blåvandslyst og Blåvand Strand ankomst kl. 16.00 og avreise kl. 10.00.

10. Depositum

Ved ankomst kan det kreves et depositum på DKK 1.000 pr. bolig. Ved utleie i perioden mellom jul og nyttår samt ved leieforhold hvor ingen deltagere på innflyttingstidspunktet er fylt 25 år, eller ved utleie til grupper, er resepsjonen berettiget til å kreve opp til det tredobbelte av det normale depositum. Depositum tilbakebetales i de fleste tilfeller ved avreisen, hvis ikke det forekommer mangler eller skader på boligen.

10.1 Depositum Tranum Strand, Blåvandslyst og Blåvand Strand. Ved ankomst betales et depositum på DKK 1.000 dog DKK 1.500 på Tranum Strand og Blåvandslyst. Ved utleie i perioden mellom jul og nyttår samt ved leieforhold hvor ingen deltagere på innflyttingstidspunktet er fylt 25 år, eller ved utleie til grupper, er eieren eller dennes representant berettiget til å kreve opp til det tredobbelte av det normale depositum samt kreve betaling for rengjøring, som i slike tilfeller blir obligatorisk. Når leieforholdet slutter, er leietaker forpliktet til å avlevere nøkkelen samt å avregne for ekstraomkostninger med eieren eller dennes representant. Feriehuset kontrolleres og etterses

m.h.t. tilfredsstillende sluttrengjøring på avreisedagen, og det avregnede beløp for ekstraomkostninger kontrolleres av eier eller dennes representant.

11. Ekstrautstyr

Du kan leie sengetøy, barneseng og barnestol m.m. på feriesenteret. Bestilling av ekstrautstyr skal være gjennomført senest 5 hverdager før ankomstdato. Bestilling skjer via link i den elektroniske bekreftelsen, som sendes pr. email umiddelbart etter bestilling av en feriebolig.

12. Husdyr

I noen boliger er det tillatt å medbringe husdyr mot et tillegg på DKK 250. Dog er det hos Tranum Strand, Blåvandslyst og Blåvand Strand gratis å medbringe ett husdyr. Hvis du ønsker å medbringe ditt husdyr, husk å opplyse det ved bestilling av ditt opphold. Ved senere forespørsel om å medbringe husdyr er Danland berettiget til å avslå dette, hvis husdyr ikke er tillatt i den anviste feriebolig.

13. Rengjøring

Sluttrengjøring er inkludert i leieprisen. Den daglige rengjøring påhviler leietakeren selv dog kan du mot ekstra betaling bestille daglig rengjøring. Det er rengjøringsrekvisitter i ferieboligen.

13.1 Rengjøring Tranum Strand, Blåvandslyst og Blåvand Strand. Den daglige rengjøring samt sluttrengjøring påhviler leietakeren selv. Sluttrengjøring er ikke inkludert i leieprisen, men kan bestilles mot betaling på nøkkeleavhentningsstedet. Priser for sluttrengjøring: Tranum Stand og Blåvandslyst: DKK 875975 Blåvand Strand DKK 695.

14. Leietakerens ansvar

Leietakeren er forpliktet til å respektere de ordensbestemmelser som gjelder for feriesentrene. Leietakeren hefter fullt ut for boligens inventar. Mangler og skader påført af leietakeren gjøres opp av denne ved avreise. Personen som har inngått leien hefter også for skader forvoldt i leieperioden av øvrige beboere i boligen. Boligen må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i prislisten.

15. Reklamasjon

Leietaker er forpliktet til straks å anmelde eventuelle skader eller mangler til resespsjonen eller lokalkontoret. Dessuten er det leietakers ansvar å sette en rimelig frist for opprydding, før leietaker er berettiget til å heve leiekontrakten. Krav om erstatning skal skriftlig meddeles Danland innen én måned fra ankomstdagen.

16. Ønsker

Ønsker om en bestemt feriebolig eller plassering noteres og etterkommes, hvis det er mulig, men det gis ingen garanti.

17. Avstandsangivelser

Alle avstander er cirkaangivelser målt i luftlinje. Avstand til butikk angir den nærmeste forretning (ofte kun sesongåpen), hvor det mest nødvendige kan kjøpes. Merk deg at ikke alle attraksjoner holder åpent hele året. Danland påtar seg intet ansvar for lukkede forretninger eller attraksjoner.

Forsikringe

Danland trygghetsforsikring

§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Leiebeløpet inneholder Danlands Trygghetsforsikring. Denne utgjør 2% av leiebeløpet.

1 Forsikrede personer Personer som fremgår av utleiers bekreftelse/leieavtale, samt personer som har planlagt å delta i leieforholdet, er omfattet av denne forsikringen. Disse personene kalles heretter sikrede.

2 Forsikringsperiode Avbestillingsdekningen trer i kraft fra det tidspunktet betalingen av premien skjer, og opphører idet utleieperioden begynner. Trygghetspakken dekker tidsrommet fra utleieperiodens start og frem til leieforholdets opphør.

§ 2 AVBESTILLINGSFORSIKRING

1 Skadetilfelle som omfattes av forsikringen

Forsikringen dekker, så fremt sikrede, dennes ektefelle/samboer, familie eller reiseledsager, innenfor forsikringsperioden rammes av en av nedenstående omstendigheter og leieforholdet ikke kan gjennomføres på grunn av:

 • Dødsfall

 • Alvorlig, akutt sykdom

 • Alvorlig skade

 • Akutt forverring av eksisterende sykdom

 • Vaksinasjonsintoleranse

 • Graviditet oppstått i forsikringsperioden

  • Skilsmisse

  • Eller så fremt:
 • sikredes eller reiseledsagers bolig rammes av brann eller innbrudd umiddelbart innen avreise.

 • sikredes eller reiseledsagers personbil før avreise blir kaskoskadet i et slikt omfang at kjøretøyet ikke er i trafikkmessig forsvarlig stand, og reparasjon ikke kan ferdigstilles innen leieforholdets start.

 • sikrede, dennes ektefelle/samboer eller reiseledsager uventet blir oppsagt fra sin heltidsjobb umiddelbart innen avreise.

 • sikrede, dennes ektefelle/samboer eller reiseledsager etter oppsigelse fra sin heltidsjobb starter i ny jobb og ikke kan få fri til reisen.

Familie: foreldre, svigerforeldre, barn, fosterbarn, barnebarn, svigerbarn, søsken, svigerinner, svogere og besteforeldre. Reiseledsager: en person som har planlagt å delta i leieforholdet sammen med sikrede.

2 Erstatning

2.1. Ved avbestilling dekker forsikringen den delen av leieforholdets pris som ikke kan kreves refundert av DanCenter og Danland.

2.2. Ved forsinket påbegynnelse av leieforholdet som skyldes årsaker nevnt under § 2 pkt. 1 (Skadetilfelle omfattet av forsikringen) eller på grunn av en forsinkelse med offentlige transportmidler på over 2 timer, erstattes dokumenterte merkostnader til påbegynnelsen av leieforholdet, dog maksimalt et beløpt tilsvarende en eventuell avbestilling.

3 Forhold ved skadetilfelle Sikrede er forpliktet til snarest mulig etter å ha fått kjennskap til den eller de omstendigheter som gjør avbestilling nødvendig, å avbestille reisen overfor DanCenter og Danland. Sikrede skal videre sende inn forsikringsbevis og bestilling til DanCenter og Danland.

Sikrede skal dokumentere avbestillingsårsaken ved hjelp av: Legeattest Ved psykisk sykdom, attest fra psykiater Ved død, dødsattest Ved skilsmisse, søknad om skilsmisse Ved kaskoskade, takstrapport / erklæring fra verksted Ved skade på bolig, politirapport Ved oppsigelse, oppsigelsesbrev fra arbeidsgiver Ved ansettelse, ansettelsesbevis / erklæring fra arbeidsgiver Ved forsinkelse med offentlige transportmidler, dokumentasjon på forsinkelsen

§ 3 AVBRUDDSFORSIKRING

Forsikringen omfatter

1 AVBRYTELSE I tilfelle leieforholdet avbrytes som følge av skadetilfelle omfattet av Avbestillingsforsikringen (§ 2), dekker forsikringen:

 • refundering av sikredes leiepris for de dager leieforholdet ikke benyttes. Ved avbrytelse etter kl. 12.00 beregnes erstatningen fra dagen etter.

 • utgifter til ikke benyttet transport

 • ekstra reiseutgifter til fremskyndet hjemreise (maks. flyreise på økonomiklasse)

 • hjemkjøring av bil så fremt denne etterlates i forbindelse med en reiseavbrytelse

§ 4 TRYGGHETSPAKKE

24/7 LEGEVAKT Under leieforholdet har sikrede tilgang til Goudas 24timers legevakt ved både lettere og alvorlig sykdom. Her kan sikrede få råd og veiledning om legebehandling og medisin.

24/7 KRISEHJELP Trygghetspakken dekker med opp til DKK 1 million sikredes utgifter til krisehjelp på ulykkesstedet i tilfelle sikrede har vært utsatt for a) en større ulykke som medfører personskade b) en voldsom traumatisk hendelse som involverer flere personer c) et overfall d) en terroraksjon, krig eller krigslignende hendelse e) en gisseltaking f) en naturkatastrofe Hjelpen ytes av Gouda Alarms kriseteam via telefon eller på stedet, og det er en forutsetning for dekning at Goudas lege eller psykolog vurderer at krisehjelp er nødvendig.

HJEMKALLELSE Trygghetspakken dekker rimelige og nødvendige ekstra transportutgifter – maksimalt økonomiklasse – for to personer omfattet av forsikringen i tilfelle en sikret: a) hjemkalles til hjemlandet som følge av alvorlig akutt sykdom/skade som medfører sykehusinnleggelse eller dødsfall hos sikredes ektefelle/samboer eller familie. b) informeres om vesentlig skade som følge av brann, oversvømmelse eller innbruddstyveri i sikredes private bolig i hjemlandet eller egen virksomhet, eller hvis det foreligger avtalestridig arbeidsnedleggelse eller bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhet, og hendelsen krever sikredes personlige og øyeblikkelige tilstedeværelse.

Begrensninger: a) Det er en betingelse for Goudas erstatningsplikt at hjemkallelsen er avtalt med Gouda. b) Trygghetspakken gir bare rett til én hjemkallelse per forsikringsperiode for den personen som gir anledning til hjemkallelsen.

Trygghetspakkeen dekker ikke: a) hjemkallelse som vil medføre et hjemkomsttidspunkt som ligger mindre enn 12 timer foran den opprinnelig planlagte ankomsten. b) Returreise til utgangspunktet for hjemkallelsen.

MERK Når et uhell omfattet av § 2 i Avbestillingsforsikringen inntreffer, skal skaden eller tapet omgående meldes til DanCenter, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark.

Etter at skademeldingen er registrert, videresender DanCenter meldingen til Gouda Rejseforsikring, København, som står for skadebehandlingen og utbetaler eventuell erstatning.

AKUTT skadebehandling ivaretas av Gouda Alarmcentral, og henvendelser rettes til: Gouda Alarmcentral Tlf.: (+45) 33 15 60 60 Faks: (+45) 33 15 60 61 Epost: alarm@gouda.dk

Gouda Rejseforsikring

Sejrøgade 7 2100 København Ø Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Faks: (+45) 88 20 88 61 Epost: gouda@gouda.dk www.gouda.dk CVRnr.: 18 21 45 71

Klageadgang Det danske Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade 2, 1572 København V 33 15 89 00 hverdager mellom 10.00 og 13.00

Klagen skal innleveres på et eget klageskjema som kan fås hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf:. 41 91 91 91

Verneting Søksmål mot Gouda skal anlegges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København. Filial av: Goudse Schadeverzekeringen N.V. Gouda, Holland Reg. nr. 29012404

Danlands utvidede innboog ansvarsforsikring

Fra 2011 er leietaker medforsikret i Danlands utvidede innboog ansvarsforsikring. Forsikringen erstatter blant annet skader som, under leieperioden, forvoldes på bygning og innbo og som normalt ikke erstattes av huseiers ordinære forsikring.

1.1 Dekningsomfang: Forsikringen dekker det erstatningsansvaret som den medforsikrede leietakeren i henhold til leieavtalen påtar seg for skader som forvoldes på den leide ferieboligens innbo og på bygningen, i forsikringsperioden.

Forsikringen erstatter bare slike skader som normalt ikke erstattes av huseiers ordinære boligog innboforsikring. Det forutsettes at huseier har en ordinær forsikring som erstatter øvrige skader, som for eksempel brannskader, innbruddsskader og vannskader.

1.2 Unntak: Forsikringen dekker blant annet ikke: a) Normal slitasje, riper og sprekker, tilsmussing eller gradvis forringelse. b) Tyveri som begås av den medforsikrede leietakeren eller dennes gjester. c) Skader forvoldt med forsett. d) Skade forårsaket av den medforsikrede under selvforskyldt berusning eller selvforskyldt påvirkning av narkotika eller andre rusmidler, når slik påvirkning er en vesentlig medvirkende årsak til skaden. e) Sykler og farkoster, blant annet vindsurfingsutstyr, robåter, kanoer og kajakker samt deler til disse. f) Kosmetiske skader på sanitærutstyr, inklusive spa og boblebad. g) Skader som erstattes av huseiers ordinære forsikring (f.eks. brann, innbruddsog vannskader).

1.3 Forsikringssum: Forsikringen erstatter beløp opptil samme nivå som huseiers egen ordinære boligog innboforsikring.

1.4 Egenandel: Egenandelen er 1000,– NOK for hver skade.

1.5 Akseptering av erstatningskrav: Selskapet er utelukkende forpliktet til å dekke kostnader som er betalt med selskapets godkjenning. Den medforsikrede leietakerens aksept eller betaling av et erstatningskrav medfører ingen forpliktelser for selskapet. Ved å akseptere erstatningsansvaret risikerer den medforsikrede å måtte betale erstatningen selv.

1.6 Fremgangsmåte ved skadetilfeller: Ved hvert skadetilfelle skal den medforsikrede umiddelbart melde fra om skaden til Danland og legge frem nødvendig dokumentasjon.

1.7 Dobbelforsikring: Forsikringen dekker ikke utgifter som dekkes av annen forsikring.Leiebetingelser - Persondatapolitikk - e-mail: info@danland.dk
Danland A/S - Lyngbyvej 20 - Ø - 2100 København - Danmark
Tel.: +45 70 13 00 00 - Fax.: +45 70 13 70 71
Bankforbindelse: Danske Bank/Oslo reg.nr. 9760 kontonr. 9760 05 01 635 - CVR: 67324013


Feriesenter Danmark - Feriecenter - Badeland i Danmark - Badeland - Ferie Danmark - Hytter Norge - Ferie Norge - Sommerhus Sverige - Hytte Trysil - Hytte Hemsedal - Hytte Nord Norge - Hytter Danmark - Spa Weekend - Barneferie - Familieferie