DANLANDS GENERELLE LEIEBETINGELSER

De følgende generelle leiebetingelsene er gjeldende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i Danmark, er Danlands virke formidling av feireboligen i eget navn mellom leietaker av ferieboligen og ferieboligens eier. Danland er ikke eier av ferieboligene, men utelukkende formidler av leiemål på ferieboligene bestemt til ferieformål. Ved inngåelse av avtale agerer Danland som formidler i eget navn overfor leietaker. Danland forblir dog alltid kundens kontraktansvarlige partner.

1. Bestilling

Straks etter at vi har mottatt din bestilling sender vi deg enten en e-postbekreftelse eller et leiebevis med innbetalingskort. Bestillingen er bindende for deg fra bestillingstidspunktet og heretter underlagt pkt. 3 ”Avbestilling”.

2. Betaling

Så snart du mottar ditt leiebevis, skal du som forskuddsbetaling innbetale 25 % av totalbeløpet. Restbeløpet skal være Danland i hende senest 6 uker før oppholdets begynnelse. Hvis du har bestilt mellom 55 og 21 dager før oppholdets begynnelse, skal hele leiebeløpet innbetales straks etter at du har mottatt bekreftelsen, enten ved bankoverføring eller ved bruk av betalings- eller kredittkort. Hvis du har bestilt mindre enn 21 dager før oppholdets begynnelse skal du betale straks – men i dette tilfelle enten med betalings- eller kredittkort. Såfremt leier ikke overholder betalingsbetingelsene og betalingsfristene, er Danland berettiget til å oppheve leieavtalen. Ved Danlands opphevelse som følge av manglende betaling, gjelder avbestillingsreglene i pkt. 3 og den opprinnelige betalingsdato som skjæringsdato. Dersom totalbeløpet ikke innbetales som angitt ovenfor, er Danland berettiget til å annullere leiemålet uten å tilbakebetale innbetalte beløp og uten å underrette om dette. Det samlede leiebeløpet inneholder et administrasjonsgebyr, som ikke refunderes i det tilfellet at leier ønsker å annullere leieavtalen.

3. Avbestilling

Før oppholdets begynnelse kan du til enhver tid avbestille leieavtalen. Avbestilling skal skje pr. brev eller pr. e-post til info@danland.dk der årsak til avbestilling blir angitt. Avbestillingen gjelder først når Danland har mottatt og bekreftet den. Følgende avbestillingsgebyrer vil bli oppkrevd for å dekke Danlands utgifter og erstatningskrav (samt eventuelle kjøpte forsikringer):

3.1 Inntil 60 dager før leieforholdet påbegynnelse: 0% av den totale leien.

3.2 Fra 59–35 dager før leieforholdet påbegynnelse: 0% av den totale leien.

3.3 Fra den 34. dagen før oppholdets påbegynnelse og til og med ankomstdagen eller senere, og ved manglende oppmøte: 100% av den totale leien + administrasjonsgebyr..

4. Endringer av leieavtalen og prisøkninger

Inntil 35 dager før oppholdets begynnelse imøtekommer Danland så vidt mulig leiers ønske om endringer i leieavtalen i samme år. Senere endringer kan kun foretas som avbestilling av leieavtalen i henhold til ovennevnte betingelser (jf. pkt. 3).

Ved prisøkninger, økte eller nye skatter, avgifter og valutakursendringer forbeholder Danland seg retten til å justere leieprisen. Ved prisøkning på forbrukskostnader eller andre variable kostnader, vil Danland ha rett til å øke prisen for de aktuelle kostnadene som bæres av leier. Danland er ikke forpliktet til å varsle leier om prisreguleringer. Disse vilkårene gir ikke leier rett til å heve leieforholdet.

5. Danlands rett til å si opp leieavtalen

Danland kan si opp leieavtalen uten varsel, hvis Danland ikke kan oppfylle leieavtalen, fordi eieren av ferieboligen ikke kan eller nekter å stille ferieboligen til rådighet. Danlands rett til å si opp leieavtalen er betinget av, at Danland, hvis det er mulig, tilbyr leier en feriebolig av tilsvarende stand som det avtalte. Aksepterer leier ikke dette tilbud, refunderes det allerede innbetalte leiebeløp, og det ytes ikke ytterligere erstatning. Dessuten kan Danland si opp leieavtalen ved manglende innbetaling.

6. Danlands avlysning av leiemålet

I tilfelle av force majeure (katastrofer, streik, opptøyer, krigshandlinger eller lignende) kan leiemålet avlyses av Danland. Danland er i dette tilfelle forpliktet til snarest å underrette leier. Leier har i dette tilfelle ingen krav på godtgjørelse.

Ombestilling av ferieboligen: Dersom en bestilling bestilles om til en senere periode enn den opprinnelige bestillingen, beregnes avbestillingsgebyret av den opprinnelige ankomstdatoen

7. Leieprisen inkluderer følgende:

Fri rådighet over ferieboligen og dens utstyr i leieperioden. Sluttrengjøring. Avbestillingssikring er inkludert i leieprisen, og gir deg muligheten til å oppheve avtalen i henhold til avbestillingsvilkårene. Vi gjør også oppmerksom på at leieprisen inkluderer en forsikring, som sikrer leietakeren hvis det skulle skje et uhell.

8. Rabattformer

Det kan kun benyttes én rabattform pr. opphold.

9. Ankomst og avreise

Ankomst kan finne sted efter kl. 15.00. Avreise skal skje senest kl. 11.00.

10. Depositum

Ved ankomst kan det kreves et depositum på 1000 DKK pr bolig, har boligen boblebad kan det kreves et depositum på 1500 DKK. Ved utleie i perioden mellom jul og nyttår, eller ved utleie til grupper er resepsjonen berettiget til å kreve opp til det tredobbelte av det normale depositumet. En gruppe består av minst 6 personer, som ikke holder familie- eller partnerferie. Uavhengig av dette betegnes det også som en gruppe hvis det er 6 eller flere reisedeltagere hvor ingen personer er over 25 år. Depositumet tilbakebetales ca. 21. dager etter endt opphold hvis det ikke forekommer mangler eller skader av ferieboligen.

11. Serviceytelser

Du kan leie sengetøy, barneseng og barnestol m.m. på feriesentret. Les mer: www.danland.no/info/inden-ferien/

12. Kjæledyr

I noen boliger er det tillatt å ha med kjæledyr mot et tillegg på 275 kr. pr. kjæledyr. Hvis du ønsker å ta med ditt kjæledyr må du huske å opplyse det ved bestilling av ditt opphold. Ved senere forespørsel om å ta med kjæledyr er Danland berettiget til å avslå dette, hvis kjæledyr ikke er tillatt i den anviste feriebolig.

13. Rengjøring

Sluttrengjøring er inkludert i leieprisen. Den daglige rengjøring påhviler leieren selv – dog kan du mot ekstra betaling bestille daglig rengjøring.

14. Leierens ansvar

Leieren er forpliktet til å respektere de ordensbestemmelser som gjelder for feriesentrene. Leieren hefter fullt ut for boligens inventar. Mangler og beskadigelser som er påført av leieren avregnes av denne ved avreise. Den person som har inngått leiemålet hefter også for skader forvoldt i leieperioden av øvrige beboere i boligen. Boligen må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i prislisten.

15. Reklamasjon

Leier er forpliktet til straks å anmelde eventuelle skader eller mangler til resepsjonen eller lokalkontoret. Dessuten er det leiers ansvar å sette en rimelig frist for utbedring før leier er berettiget til å heve leiekontrakten. Krav om erstatning skal skriftlig sendes Danland innen én måned fra ankomstdagen til lejerservice@danland.dk.

16. Ønsker

Ønsker om en bestemt feriebolig eller plassering noteres og etterkommes hvis det er mulig, men det gis ingen garanti. Ferieboligene er forskjellige når det gjelder standard og interiør. Bildene som vises er eksempler på hvordan hver type kan se ut.

17. Tvister, verneting og lovvalg

Leieavtalen er underlagt dansk rett. Enhver tvist mellom partene som har utspring i leieavtalen, herunder fortolkningen og anvendelsen av denne, og som ikke kan løses ved forhandling mellom partene, skal behandles ved Byretten i København som første instans.

18. Opphevelse av enkelte bestemmelser

Opphevelse av enkelte bestemmelser i de generelle leiebetingelsene medfører ikke opphevelse av de samlede leiebetingelsene eller leieavtalen.